Home > Simbol Lalu Lintas

Simbol Lalu Lintas
 • Staggered junction with right junction closed.
 • Persimpang sisi dengan jalan sebelah kanan ditutup.
 • No left turn.
 • Tidak boleh pusing kiri.
 • Obstruction sign.
 • Isyarat halangan.
 • U-turn sign.
 • Isyarat boleh pusing balik.
 • Slow down vehicle and keep to the correct lane.
 • Perlahankan kenderaan dan memandu di lorong yang betul.
 • Follow the arrow sign.
 • Isyarat ikut arah anak panah.
 • Reduce speed and be prepared to stop if necessary.
 • Kurangkan kelajuan dan bersedia untuk berhenti jika perlu.
 • Go ahead or turn right is allowed.
 • Boleh jalan terus atau belok kanan.
 • Land slide area.
 • Kawasan tanah runtuh.
 • No waiting.
 • Tidak boleh menunggu.
 • No entry for vehicles exceeding the weight.
 • Kenderaan melebihi berat tersebut tidak boleh masuk.
 • Level crossing without gates.
 • Slow down and if there is a train, give way, and proceed.
 • Lintasan keretapi tidak berpagar.
 • Perlahankan kenderaan dan jika ada keretapi, berikan laluan dahulu, kemudian teruskan perjalanan.
 • No parking.
 • Tidak dibenarkan meletak kenderaan di sini.
 • Slow down and no hooting.
 • Perlahankan kenderaan dan tidak boleh membunyikan hon.
 • No U-turn.
 • Tidak boleh pusing balik.
 • Detour sign.
 • Tanda isyarat lencongan.
 • No entry for vehicles exceeding the height.
 • Kenderaan melebihi ketinggian tersebut tidak boleh masuk.
 • No entry sign.
 • Isyarat tidak boleh masuk.
 • Highway/road with divider ends.
 • Pembahagi lebuhraya/jalan berakhir.
 • School children crossing, be cautious and slow down.
 • Kanak-kanak sekolah, awas dan perlahankan kenderaan.
 • Two dangerous corners.
 • Drive slowly, be cautious of the on-coming vehicles and no overtaking prohibited.
 • Not allowed to make U-turn, stop/parking or overtaking or allowing vehicles behind to overtake.
 • Dua selekoh merbahaya.
 • Pandu perlahan, awas kenderaan dari arah hadapan dan dilarang memotong.
 • Tidak boleh pusing balik, berhenti/meletak kenderaan dan tidak boleh memotong/membenarkan kenderaan di belakang memotong.
 • Ascent sign.
 • Switch to high gear.
 • Isyarat naik bukit curam.
 • Tukar kepada gear tinggi.
 • Narrow bridge.
 • Ovetaking and parking is allowed.
 • Jambatan sempit.
 • Boleh memotong dan meletak kenderaan di sini.
 • Cross junction sign.
 • Reduce speed keep to the correct lane and stop before the white line.
 • Isyarat simpang empat.
 • Kurangkan kelajuan, memandu di lorong yang betul dan berhenti sebelum garisan putih.
 • Switch to low gear and keep to the left when not overtaking.
 • Tukar kepada gear rendah dan memandu di lorong kiri jika tidak memotong.
 • Two way traffic.
 • Lalulintas dua hala.
 • Uneven road.
 • Reduce speed and no overtaking.
 • Jalan tidak rata.
 • Kurangkan kelajuan dan tidak boleh memotong.
 • There is a road junction at the main road in front.
 • Slow down, stop and give way to the traffic on the left and right.
 • Simpang tiga hadapan jalan besar.
 • Perlahankan kenderaan, berhenti dan beri laluan kepada lalulintas dari kanan dan kiri.
 • Dangerous detour sign.
 • Slow down and keep to the left.
 • Tanda isyarat lencongan bahaya.
 • Perlahankan kenderaan dan memandu di lorong kiri.
 • Metal stacked on the road side.
 • Slow down and keep to the left.
 • Batu-batu berlonggok ditepi jalan.
 • Perlahankan kenderaan dan memandu di lorong kiri.
 • Roundabout sign.
 • Reduce speed and be prepared to stop if necessary, keep to the correct lane and give signals and priority to the vehicles on the right.
 • Isyarat pusing keliling.
 • Kurangkan kelajuan dan bersedia untuk berhenti jika perlu, memandu di lorongyang betul dan berikan isyarat serta keutamaan kepada kenderaan dari kanan.
 • Narrow road on the left.
 • Reduce speed and give priority to the oncoming vehicle.
 • Jalan sempit di sebelah kiri.
 • Kurangkan kelajuan dan berikan keutamaan kepada kenderaan dari hadapan yang menghampirinya.
 • End of speed limit sign.
 • Isyarat had laju terakhir.
 • Staggered junction with one junction each on the right and left.
 • Reduce speed and be cautious of the vehicle coming out of the junction.
 • Persimpangan sisi dengan satu jalan ke kanan dan satu jalan ke kiri.
 • Kurangkan kelajuan dan awasi kenderaan yang keluar dari simpang jalan.
 • Road/highway divider begins.
 • Pembahagi lebuhraya/jalan bermula.
 • Left lane is closed to traffic. Give signals early and enter the middle lane alternately.
 • Lorong kiri ditutup kepada lalu-lintas. Berikan isyarat awal dan memandu masuk ke lorong tengah secara berselang-seli.